Bygganmälan

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart (9 kap. PBL).

Det gäller när arbetet handlar om att:

  • uppföra eller bygga till en byggnad,
  • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning,
  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller
  • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygganmälan ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bland annat behovet av byggsamråd.

Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. Ibland krävs det en rivningsplan till en bygganmälan.
Bygganmälan behövs inte för lovfria åtgärder som rör en eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader förutsatt att det inte gäller inre åtgärder, t.ex. installation av ventilationsanordning.

Bygganmälan behövs inte heller:

  • när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk inom område som inte omfattas av detaljplan
  • för åtgärder som rör byggnader eller anläggningar som är till för totalförsvaret och är av hemlig natur eller
  • för vissa åtgärder med byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting