Förstudie, Stambyte eller Relining

 

Förstudie – Relining eller Stambyte – Det är frågan

Vi kan hjälpa er med dessa frågor
AKTIVI kan ta fram ett beslutsunderlag som grundar sig på en statuskontroll av valda delar.

Förstudie av befintliga stammar – Hur skall man tänka som fastighetsägare

Första frågan vi som byggkonsulter ställer oss;

 • Hur långt skall vi gå i en förstudie
 • Vilket fokus har fastighetsägaren
 • Vad är problemen och vilket ansvar skall fastighetsägaren axla?

 

Skall vi fokusera på avloppsledningarna,
eller skall vi gå vidare och även syna status på våtrummen med dess tätskikt, genomföringar, golvbrunnar etc, kanske skall vi även se över tappvattenledningar om detta kanske skall åtgärdas samtidigt.

 

FÖRSTUDIE AVLOPPSRÖR

Vill ni ha hjälp med att kontrollera era stammar ?

Vi kan utföra en förstudie och lämna utlåtande om era stammar

Kontakta oss för offert!

 Utifrån svaret på första frågan så kan vi genom att utföra olika undersökningar ta fram ett bra beslutsunderlag.

 Men så här kanske ni skall fundera!

Svara eller ställ följande frågor

 • Har ser våra stammar ut
 • Hur gamla är våra stammar
 • Har vi återkommande stopp i någon ledning
 • Har vi börjat få fuktskador i våtrum
 • Hur ser skadestatistiken ut

 

 

Förstudie inför stambyte eller relining

Vill man gå hela vägen och syna alla eventuella brister så kan man lägga upp det hela så här.

Inför en eventuell åtgärd på stamledningar så bör man göra en status kontroll av berörda delar.
Normalt gör vi en förstudie där bland annat skicket på befintliga stammar, avloppsrör, våtrum, golvbrunnar och ytskikt kartläggs noggrant.

Om man genom denna förstudie kommer fram till att rören har nått sin slutdestination och då (material i) stammar, rör och/eller ytskikt är i så dåligt skick och man riskerar att få mer skador på grund av fukt i våtrum eller genom sprickor på ledningar, då bör man absolut åtgärda detta.

Insikter att lyssna på är om er fastighet återkommande får avloppsstopp och fuktskador, då är det en stark indikation på att stammarna, avloppsrören och/eller tätskikten i badrummen är uttjänta och behöver bytas.

 

Vad vill ni uppnå?

Tänker ni på helheten där man skall säkra upp båda stammar och krav på godkända våtutrymmen för att förhindra fuktskador i fastigheten. De åtgärder som därvid behöver vidtas skall leda till att risken för vattenskador minimeras för lång tid och att våtrummen säkerställs i alla lokaler och lägenheter och fortsättningsvis uppfyller myndighetskrav och gällande branschregler.

Eller skall ni fokusera på att hantera ledningarna i fastigheten och tillse att dessa inte brister och orsakar fuktskador. Därmed överlåter ni ett större enskilt ansvar på att de boende efter hand uppgraderar sina våtrum på ett betryggande sätt.

 

TÄNK PÅ ATT
Om ni får återkommande vattenskador blir ofta försäkringspremien högre då försäkringsbolaget vill kompensera sig för den större risken att försäkra fastigheten, varpå det kan innebära allt högre kostnader, ju längre man väntar med att vidta åtgärder.

 

Beslutsunderlag är vår statusrapport

All information som kartläggs under förstudien som vi utför samlas i en rapport. I vår utredning kommer vi att redogöra för fastighetens befintliga skick och vilka åtgärder som bör utföras.

 

Val av stambytesmetod – Relining eller stambyte

Utifrån den förstudie som tagits fram genom en behovsanalys kan beställaren bland annat bestämma vilken typ av åtgärd som är lämpligt, stambyte eller relining.

Valet av stambytesmetod beror ytterst på de befintliga förutsättningarna och vad man vill uppnå med stambytet eller stamrenoveringen.

Mål med ett stambyte är:

 • Åtgärda akuta problem
 • Förhindra kommande fuktskador
 • Underhåll befintliga stammar
 • Investering – stambyte ökar fastighetens värde och de boendes livskvalitet
 • Värdet ökar på en lägenhet när fastighetens underhåll är välskött

 

 

BEHÖVER DU GODA RÅD

 

Funderar ni på statusen på era stamledningar?
Vill ni ställa frågor till oss eller vill ni ha hjälp med en bedömning.

En av våra byggledare ringer upp dig inom 48 timmar
för en kostnadsfri telefonkonsultation

 

Kunskap och erfarenhet – En viktig egenskap

 

Fördelar med stambytes expertkonsult

Så varför ska man anlita en expert på stambyten, en byggkonsult, och är det värt den extrakostnad som en beställare ser det som?

Där finns många aspekter som man kan diskutera, men fakta är följande:

När ni anlitar en stambytes expert som AKTIVI i ert byggprojekt så visar ni, att ni som beställare tänker ha kontroll över arbetet som skall utföras. Ert projekt kommer behandlas annorlunda av de företag som kommer att räkna på er upphandling. De mindre seriösa entreprenörerna kommer förmodligen inte att delta i upphandlingen, på det viset så rensar man tidigt bort några aktörer.

Under upphandlingen och offertarbetet så visar man de olika byggföretagen som erbjuder sina tjänster att man är seriös i sin offertförfrågan. Samtidigt så inser också byggföretagen att deras offerter kommer att granskas noga av en erfaren stambytes konsult som kommer att ifrågasätta detaljer och eventuella felaktigheter eller orimliga tidsuppskattningar i deras lämnade anbud.

Till följd av att byggentreprenören vet att det är en byggkonsult, som är expert vid stambyten, som tar in anbuden så får man ofta in mer rättvisa och marknadsanpassade offerter och priserna är mer pressade.

Om man ser till hela projektkostnaden så sparar stambyteskonsulten i regel mycket tid och pengar på flera olika vis för byggherren.

Fler fördelar med att anlita en expert konsult vid stambyten att betänka:

 • En stambyte expert konsult vet bättre hur han skall tolka entreprenörerna
 • En stambyte expert konsult ställer rätt krav på entreprenörerna
 • En stambyte expert konsult tillser att beställaren får rätt garantier
 • En stambyte expert konsult säkerställer att entreprenören utför sina åtaganden med större säkerhet
 • En stambyte expert konsult får ofta bättre offerter än lekmän då kraven för entreprenaden är fastställda och där finns få saker som entreprenören behöver ta höjd för.
 • En stambyte expert konsult är skriver bra entreprenadavtal
 • Det blir färre frågeställningar och problem i entreprenaden när mycket är förberett av stambytes experten på AKTIVI
 • Det blir färre ÄTA arbeten som inte är planerade
 • En stambytes expert konsult behövs som motpart i förhandlingar inom byggprojektet med entreprenören. En lekman har svårt att nå framgång utan att kunna påvisa direkta fakta eller att kunna hänvisa till praxis eller juridiska paragrafer.
 • En bra stambytekonsult har erfarenhet av upphandlingar inom bygg och kan på så vis diskutera offerterna med de olika byggföretagen som är inblandade.
 • En stambytekonsult vet om ett ÄTA arbete i entreprenaden är berättigad

Ja , listan kan göras mycket längre än så här. Men detta är några av grundera varför man bör söka en erfaren byggkonsult vid nästa byggprojekt.

AKTIVI - ÄR EN BRA PARTNER

 

Vårt mål är bra och välmående byggnader.
Vi är tekniskt kunniga och engagerade i ert projekt.
Och vi kämpar emot slarviga utföranden och entreprenörer

 

Vi säkerställer entreprenadens utförande till beställaren

Byggledaren är beställarens högra hand

 

 

Byggkonsulten representerar byggherren

En byggkonsult eller byggledare är ombud för byggherren och representerar byggherren vid ärenden som berör byggprojektet.

Ett uppdrag för byggkonsulten är uppdelat i flera olika faser

 • Förstudie
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Upphandling & Avtal
 • Byggskede
 • Besiktning
 • Avslut och överlämning

Alla faserna har olika funktion och beroende på projektets art och komplexitet så behövs även olika insatser från byggkonsulten.

Vilka faser och arbetsuppgifter man önskar att sin byggkonsult skall hjälpa till med under projektet är en detalj som beställaren och byggkonsulten bestämmer genom sitt avtal innan byggkonsulten kan engagera sig i byggprojektet.

Så med det sagt så är det upp till beställaren att tidigt bestämma sig på vilket sätt och hur mycket som man önskar byggkonsultens tid och assistans.

 

 

KONTAKTA OSS FÖR ATT

 

 • Vi har expertkonsulter inom flera områden – Dra nytta av dessa
 • Få hjälp ända från planeringsstadiet
 • Vi kan upprätta förfrågningsunderlag inför upphandling.
 • Vid behov kan vi utföra prover eller genomföra en förstudie av ert projekt
 • Vi upprättar ett projektspecifikt entreprenadavtal som minimerar riskerna för framtida tvister
 • Vi kan driva projektledningen i ert projekt
 • Öka struktur och effektivitet inom projektet.
 • Minska styrelsens arbetsbörda.
 • Maximera förutsättningarna för ett framgångsrikt genomfört projekt med få komplikationer.

Kontakta oss här för en inledande kostnadsfri rådgivning eller boka ett möte med en av våra erfarna expert konsulter.

 

Stambyte - Så går det till

Att tänka på vid stambyte

Viktiga råd och tips vid relining

BRA TIPS

Relining eller stambyte

Att tänka på