Användarvillkor

Villkor för användning av denna webbplats som ägs av AKTIVI

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder webbplatsen. Webbplatsen får endast användas i syfte att inhämta information. Genom att använda eller hämta material från webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor.

Innehåll och användning

AKTIVI publicerar på denna webbplats information som service för webbplatsens besökare. I enlighet med dessa användarvillkor beviljar AKTIVI dig som användare en begränsad rätt, som varken är överlåtbar eller exklusiv, att ta del av och använda denna webbplats och det material som återfinns på den. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet. Webbplatsens besökare tillåts att skriva ut eller ladda ner informationen som finns på webbplatsen under förutsättning att AKTIVI (eller dess dotterbolags eller licensgivares) upphovsrätt respekteras. Kopior av materialet omfattas av följande begränsningar: (i) uppgifter om att upphovsrätten och äganderätten tillhör AKTIVI skall finnas kvar i materialet, och (ii) det är inte tillåtet att ändra, återskapa, förevisa eller distribuera materialet i allmänt eller kommersiellt syfte. Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa den upphovsrättsliga lagstiftningen och förhindra olaglig kopiering av materialet.

Användarens skyldigheter

Genom att använda eller hämta material från webbplatsen garanterar och åtar du dig att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor. Du åtar dig att inte använda webbplatsen för att: (i) sprida spam eller oönskad e-post, (ii) utge dig för att representera AKTIVI eller vara någon annan, (iii) manipulera innehållet på webbplatsen, (iv) agera så att andras möjlighet att använda webbplatsen påverkas negativt, och (v) skicka information och material som kränker eller gör intrång i annans rättighet, eller som är olagligt eller kränkande, eller innehåller reklam och erbjudanden om produkter eller tjänster. Du åtar dig att hålla AKTIVI och dess intressebolag skadeslösa från alla krav, skador och utgifter som uppstår i anledning av brott mot dessa användarvillkor.

Ändringar

AKTIVI kan när som helst utan att informera om detta korrigera fel på webbplatsen, genomföra ändringar avseende materialet, produkterna, tjänsterna och, i förekommande fall, priserna som beskrivs på webbplatsen, samt dra tillbaka eller stänga avsnitt eller åtkomsten till olika funktioner på webbplatsen. AKTIVI kan också utan ansvarsskyldighet införa begränsningar på vissa inslag och tjänster på webbplatsen eller begränsa åtkomsten till delar av eller hela webbplatsen utan att informera om detta. AKTIVI förbehåller sig rätten att när som helst ensidigt samt helt eller delvis ändra, göra tillägg eller avlägsna avsnitt i dessa användarvillkor.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen är AKTIVI (eller dess dotterbolags eller licensgivares) egendom. Alla immateriella och andra  rättigheter inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, know-how, databasrättigheter, konstruktioner och varumärken (registrerade och oregistrerade) på webbplatsen ägs och innehas av AKTIVI eller dess dotterbolag eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som kan uppstå vid användning av webbsidan skall tillfalla AKTIVI. Rätten att använda denna webbplats enligt dessa användarvillkor innebär inte att AKTIVI överför eller överlåter någon som helst äganderätt till materialet till användaren.

Tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan, från tid till annan, innehålla länkar till externa webbplatser. Om du använder dessa webbplatser lämnar du denna webbplats. AKTIVI varken övervakar eller granskar innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och ansvarar inte för att informationen på dessa webbplatser är korrekt eller tillförlitlig. All användning av länkade webbplatser sker på egen risk. Länkningen innebär inte att AKTIVI godkänner eller rekommenderar eventuella produkter eller tjänster som kan förekomma på externa webbplatser. En länk innebär inte heller att AKTIVI rekommenderar eller är förbunden med, eller har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som visas i eller som man kan få åtkomst till via länken, eller att ägaren av en länkad webbplats har rätt att använda varumärken, logotyper eller andra symboler som tillhör AKTIVI eller dess dotterbolag.

Länkar till webbplatsen

Det är inte tillåtet att skapa länkar från andra webbplatser till AKTIVI webbplats utan AKTIVI skriftliga medgivande. Följande undantag gäller dock från detta förbud: AKTIVI godkänner länkar som (i) endast innehåller namnet ”AKTIVI” och inte några varumärken som ägs av AKTIVI eller dess licensgivare eller tredje man, (ii) visar denna sida i ett nytt eget fullt fungerande webbläsarfönster och inte inom en ”ram” på den länkade webbplatsen, (iii) varken genom sitt utförande eller på annat sätt skapar ett falskt intryck av att en enhet eller dess verksamhet eller produkter är förbundna med AKTIVI eller som skadar den goodwill som förknippas med AKTIVI och varumärken som ägs av AKTIVI eller dess intressebolag, samt (iv) inte innehåller eller kan härleda till något olagligt eller på annat sätt stötande material.

Friskrivning

AKTIVI försöker i största möjliga utsträckning tillse att informationen på denna webbplats är korrekt, men detta kan inte garanteras. Materialet kan innehålla felaktigheter och tryckfel. AKTIVI garanterar inte att materialet är korrekt eller komplett eller att råd, uttalanden eller annan information som visas eller distribueras genom webbplatsen är tillförlitliga. AKTIVI uppmanar besökaren att kontrollera uppgifternas riktighet innan de används. All användning av materialet och informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Vidare lämnar AKTIVI inga garantier eller utfästelser av något slag, vare sig uttryckliga eller indirekta avseende materialets eller produkternas säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål, eller för att användning av materialet inte inkräktar på tredje mans immateriella rättigheter. AKTIVI lämnar inte heller några garantier gällande driften av denna webbplats eller dess säkerhet.

Ansvarsbegränsning

AKTIVI kan inte hållas ansvarigt för de skador, direkta eller indirekta, av vad slag det vara må (inklusive men inte begränsat till förlorad produktion eller inkomst, eller förlust av information eller data) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av (eller oförmågan att kunna nyttja) webbplatsen eller dess innehåll. Detta gäller även om AKTIVI blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Information som lämnas av användaren

All information som kan identifiera dig som användare och som du lämnar till AKTIVI via denna webbplats skyddas av en integritetspolicy. Du bör dock inte skicka konfidentiell information eller information som ägs av dig till AKTIVI via denna webbplats. All information och material som lämnas till AKTIVI via denna webbplats betraktas som icke-konfidentiell och allmän. Genom att lämna sådan information till AKTIVI överlåter och överför du alla immateriella rättigheter i och till denna information till AKTIVI. Det innebär att det står AKTIVI fritt att använda, återskapa, distribuera, ändra och överlåta informationen och materialet. Som användare garanterar du att inte lämna information eller material till AKTIVI via denna webbplats som ägs av någon annan.

Gällande lag och tvister

Denna webbplats kontrolleras och administreras av AKTIVI från dess kontor i Sverige. Svensk lag är tillämplig på dessa användarvillkor utan att svenska lagvalsregler skall träda in. AKTIVI lämnar inga garantier eller utfästelser att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Om denna webbplats öppnas och används utanför Sverige ansvarar användaren för att följa den lokala lagstiftningen där användaren befinner sig. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa användarvillkor skall i första instans avgöras i Malmö tingsrätt.