AKTIVI - Håller ordning i byggprojektet

BRF-Styrelsen och Fastighetsförvaltare är våra kunder

Efter 25 år har vi kunskapen om Bra och Smarta Lösningar

Vi hjälper er genomföra en TRYGG ENTREPRENAD

Bra att veta om byggprojekt och fastigheter

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid nämda arbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten. Vi hjälper er här att reda ut begreppen och svarar på frågor som är vanliga. Klicka på rubrik eller plustecken nedan för att läsa mer om varje kategori.

Fastigheten - Tänk på detta - Klicka o öppna
Vad är viktigt för Brf-styrelsen vid förvaltning av fastighet

Ta reda på husets kvaliteter och karaktärsdrag

Varje byggnad har sin personlighet och sina typiska drag. Ni som bor där kan vara hemmablinda, och ser inte sådana egenskaper.

I bästa fall finns en beskrivning i en publicerad och lättillgänglig inventering eller ett bevarandeprogram. Annars får man vända sig till stadsmuseet, kommunantikvarien eller läns-museet och be om hjälp.

Var rädd om husets personlighet

Den kan utgöras av ovanlig arkitektur, originella interiördetaljer, ålderdomliga installationer eller kanske helt enkelt av gedigna traditionella material, och en patina som berättar om åren som gått.

En förhastad underhållsinsats eller ett frestande extrapris på fönster, dörrar etc kan ställa till stor skada, som kanske sedan inte kan kompenseras.
Förändringar i smått och stort ska göras med hänsyn till det befintliga. Det gäller inne och ute, säkrare tamburdörrar eller ett nytt källsorteringshus.

Anlita professionellt fackfolk

Ha inte medlemsomröstning om ny färgsättning – men tro inte heller att du ensam kan allt. Medlemmarna i föreningen ska kunna lita på att den gemensamma egendomen hanteras professionellt.

Det gäller insatser på alla nivåer; daglig fastighetsskötsel eller engångsåtgärder, teori såväl som praktik. Till och med OVK:n (den obligatoriska ventilationskontrollen) kan göras mer eller mindre kompetent.

Framför allt är det viktigt vid större renoveringar, och det handlar då om varje moment: planering, projektledning, utförande och kontroll. Fråga tidigare kunder, be att få se referensobjekt, låt göra prover.

Anlita en konsult som är specialist inom området där ni behöver hjälp – ALLA professionella fastighetsägare tar in den hjälp som behövs för ändamålet – Det finns inte ett hus som har byggts utan professionell kunskap 

Den entreprenör som har jobb i grannskapet, och kan göra jobbet väldigt snart och billigt, kanske inte är bäst för huset – eller för föreningens ekonomi.

Skaffa egen kunskap

Ett av de största hoten mot husets personlighet, och mot föreningens ekonomi, är vår egen okunskap.

Husens ägare har av plan- och bygg-lagen under senare år tilldelats ett allt större ansvar. Även den lilla föreningen måste därför sätta sig in i varje fråga, för att kunna göra rätt t ex i förfrågan eller upphandling.

Läs lämplig facklitteratur, fråga oberoende sakkunniga på länsmuseet eller bland konsulterna, skicka en ledamot på kurs. Kanske är en vecka på ett passande byggnadsvårdsläger en bra idé?

Använd ursprungliga material och metoder

Det är både ett sätt att vara rädd om karaktärsdragen, och att beakta hur huset ”lever”.

En felaktig fönstertätning, en ökad vindsisolering eller en ändrad typ av fasadfärg kan ställa till problem med husets hälsa. I äldre byggande var fasadfärgen ett offerskikt, men i dag skapar man skyddsskikt. Oprövade metoder och material från nyproduktionssidan kan vara billiga på kort sikt, men ställa till med kostsamma problem i längden.

Tänk långsiktigt

Förhasta er inte. Låt inte kortsiktig snålhet styra vid underhåll och renovering. Ha is i magen, fall inte handlöst för frestande renoveringsmetoder till extrapris. Gör en kalkyl på längre sikt, för att se vad årskostnaden kan bli.

Planera, fatta välgrundade beslut 

Låt göra konditionsbesiktning, kalkyl och underhållsplan. Fråga konsulterna hur de resonerat, ta inte allt de föreslår för givet. Använd deras handling som underlag för beslut.

En stamrenovering kan genomföras på flera sätt i dag än under ROT-epoken på 80-talet. Fråga och jämför! Att renovera och komplettera fönstren kan ta längre tid, men är varsammare och ofta bättre än att byta.

Dokumentera, arkivera

Ta bilder när ni gör något åt ert hus, före, under och efter. Sådana bilder är inte bara trevliga att spara, de kan också utgöra värdefullt bevismaterial när det gäller att följa upp vad en entreprenör egentligen har gjort.

För ett föreningshus är det särskilt angeläget att åtgärder och vägval sätts på pränt eller på annat sätt dokumenteras.

Eftersom styrelsen förnyas vartefter, så är det stor risk att tidigare erfarenheter slarvas bort. Ett välskött och genomtänkt arkiv är ovärderligt. En rad pärmar med tydlig påskrift på ryggen och lättförståeliga register kan utgöra stommen i bostadsrättsföreningens ”arbetsminne”.

Styrelsens checklista vid upphandling av byggprojekt

Som styrelse har man ofta uppgiften att upphandla både löpande och omfattande tjänster åt föreningen och samtidigt se till att byggnadens underhåll sköts med den regelbundenhet som krävs.

Detta är vår enkla checklista för bostadsrättsförenings styrelse vid upphandling av byggprojekt

 

 • Gör en behovsanalys i god tid 
  Vilket arbete ska utföras?
  När planerar ni att låta utföra arbetet – Starta med förberedelserna i god tid 

  I en behovsanalys gör antingen ni i styrelsen eller en fristående fastighetskonsult en förstudie av det specifika arbetsområdets skick och kommer fram till vad som behöver utföras specifikt.
  Därefter bestämmer ni i styrelsen tillsammans vilken eller vilka åtgärder som behövs.

 

 • Kontakta en byggkonsult med erfarenhet inom området
  Bestäm med konsulten hur ni skall fördela arbetet framöver. Diskutera vilka krav ni har på det kommande arbetet och vilka mål ni har med entreprenaden, om ni har specifika önskemål om material och design eller utförande vid entreprenaden. Var tydliga så att konsulten känner väl till era önskemål, allt kommer att synas i det kommande förfrågningsunderlaget från konsulten och därmed i resultatet för entreprenaden.

 

 • Låt sammanställa ett tydligt förfrågningsunderlag 
  När styrelsen är överens och klara över vilket arbete som ska utföras och under vilka omständigheter är det dags att låta konsulten sammanställa ett förfrågningsunderlag att lämna ut till entreprenörer för att begära in offerter på arbetet. Tänk på att väl genomarbetat och detaljerat underlag sannolikt kommer att ge er ett mer detaljerat svar tillbaka och mer korrekt pris för densamma. 
  När de inkomna offerterna skall jämföras är det av vikt att alla offerterna grundar sig på samma förfrågningsunderlag och att alla har fått samma information om objektet. 

 

 • Bestäm vad som är obligatoriskt och vad som är tillval
  Ibland har föreningen ett utmärkt läge att ge sina boende chansen att få ytterligare arbeten utförda utöver det som föreningen betalar för. Om det ändå ska utföras till exempel hantverksarbete i byggnaden kan ni i styrelsen i förväg förhandla fram priser för eventuella tillval som skulle kunna intressera de boende.

 

 • Utse ett ombud i styrelsen
  Ni i styrelsen bör utse någon av er som ska agera ombud. Ombudet representerar föreningen och sköter sedan kontakterna mellan styrelse och konsulten.

 

 • Låt konsulten ta in offerter
  När förfrågningsunderlaget är sammanställt är det dags att ta in offerter från relevanta entreprenad företag. Vi rekommenderar att man tar in ett par, tre eller fyra offerter för bästa möjliga variation och prisbild. 
  Låt konsulten utföra en anbudsutvärdering av de inkomna offerterna, i denna så skall det framgå skillnader mellan offerterna så att man kan få en rättvis bild av prisnivå men även tillkommande arbete samt arbeten som entreprenören friskskrivet sig i offerten

 

 • Låt göra ett entreprenadavtal mellan entreprenör och bostadsrättsförening 
  Det är viktigt att ni som ansvariga i bostadsrättsföreningen ser till att allt arbete som utförs i byggnaden täcks av giltiga avtal. Detta är alltid viktigt även för privatpersoner, men det blir särskilt viktigt eftersom er förening precis som det anlitade företaget också är en näringsidkare och därmed juridisk person. Detta innebär att era upphandlingar inte täcks av konsumenttjänstlagen.

 

 • Anlita en besiktningsman vid behov
  Om någon form av renovering, tillbyggnad eller hantverk ska utföras så är det bäst att ni tar in en oberoende besiktningsman som löpande inspekterar arbetet. 

 

 • Följ upp arbetet med konsulten
  Se till att ni får regelbundna rapporter om det löpande arbetet från konsulten. Ha en löpande och bra kommunikation.
  Var delaktiga i styrelsen i entreprenaden och tillse att styrelsen kan ta relativt snabba beslut, se till att har en bra kommunikationsväg för det inre arbetet i styrelsen

 

 • Utför en slutbesiktning
  Precis som att ni bör ha löpande besiktning vid större arbeten så är det även ett måste att en oberoende besiktningsman utför en slutbesiktning eftersom det ger er en extra säkerhet att arbetet är utfört korrekt.

 

 

AKTIVI – Är er byggkonsult och projektledare

–  Vi hoppas att denna checklista har gjort dig mer förberedd för hur du bäst anlitar någon för omfattande eller löpande tjänster och arbeten. 
Goda råd om Fasadrenovering

Tänk på att fasaden är fastighetens yttre skal och skydd – Var rädd om den

En väl underhållen fasad är en förutsättning för att klara påfrestningar från väder och vind och en väl isolerad fasad bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Lika viktigt är det att fasaden kan andas så att fukt och därmed mögel inte får fäste. Det finns många olika metoder för fasadrenovering.

Åtgärdsanalys – Vid fasadrenovering

Innan renovering måste fasaden besiktigas för att kontrollera om det räcker med ny putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Att putsa om görs främst om putsen släppt från underlaget (s.k. bomputs).

Färgsättning

Vid fasadrenovering är det vara ett utmärkt tillfälle att se över färgvalet för den nya putsen. Inte sällan har fastigheter fått nya kulörer med åren. Vi hjälper till att fram prover på originalfärgen och exempel på nya färger, helt enligt fastighetsägarens önskemål.

Material och metoder

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering. Oavsett om det handlar om fogfria system, genomfärgad puts eller vattenavvisande men vattenångsgenomsläppliga system tar vi fram rätt produkter för rätt ändamål.

Tilläggsisolering

Vid en helrenovering av fasader kan det vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera fasaden och därmed få bättre inomhusklimat och lägre energikostnader.

Goda råd vid balkongrenovering

Betongen åldras allt fortare beroende på luftföroreningar. Balkonger utförda på 30-talet är ofta utförda med stålbalkar som nu kan vara kraftigt rostiga och därmed har mycket sämre bärförmåga än vid uppförandet. Under 30- och 40-talet användes ofta aluminatcement som var en kristidsvara och som nu är i omedelbart behov av utbyte. Balkonger byggda före 1970 utfördes ofta i betongkvalitet vilken åldras i förtid och med armering som ligger för nära ytan. Vid renovering av balkonger är det ofta möjligt att göra balkongen större vilket gör att den balkong som idag fungerar för bord och två stolar efter renovering. 

Goda råd vid fönsterbyte

Med vanliga tvåglasförnster släpps en tredjedel av värmen ut genom fönstren. Energieffektiva fönster har två eller tre glas ihopsatt i en isolerruta. Mellanrummet är hermetiskt tillslutet och ofta fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Fönstret släpper in solvärmen men rumsvärmen får svårare att tränga ut. Fönsterrenovering Färgen på ett träfönster har en livslängd på 7-12 år om den målats på rätt sätt med rätt färg. Vid renovering är det viktigt att trävirket är torrt och att den yta som ska målas görs rent före målning. Målning ska göras med rätt färg i rätt antal ytskikt. Om det finns ruttna partier måste dessa bytas ut före målning. Om kittet lossnat måste omkittning ske. Detta ska göras med kitt som har lång livslängd. Vid fönsterrenovering ska man ta ställning till om fönstret bör renoveras genom utbyte av glasruta till energi- eller ljudisolerande ruta. Detta kostar mycket pengar men är alltid billigare än byte till nya fönster. Energieffektiva fönster – minskat uppvärmningsbehov Eftersom fastighetens värmebehov minskar med energieffektiva fönster är det möjligt att installera mindre energikrävande uppvärmningsutrustning. Energieffektiva fönster sparar pengar på flera sätt samtidigt som inomhuskomforten förbättras betydligt. Ett fönsterbyte är inte nödvändigt för att göra dem energieffektiva. Ett fönsterbyte kan innebära stora ingrepp i husets utformning och estetik. Att då istället komplettera de ursprungliga fönstren med en energisparruta eller byta ut det inre glaset mot ett energisparglas kan vara en bättre lösning. Fönsterbyte Att byta ut friska fönster mot nya energieffektiva fönster som enda åtgärd är sällan ekonomiskt rikigt. Men om du till exempel ska göra något åt husets värmesystem eller fasad kan investeringen bli mer lönsam om du samtidigt byter fönster. Är fönstren dåliga och behöver bytas ut, välj då energieffektiva.

Goda råd vid takrenovering

Yttertak av taktegel

Yttertak av taktegel har en livslängd på 30-50 år och vid renovering måste hänsyn tas till regler beträffande takskyddsanordningar för snöras, takstegar för tillträde till tak vid sotning samt takets utförande med för många år utan reparationsarbeten.

Plåttak

Ett plåttak måste målas med vissa intervaller och även de s.k. underhållsfria plastbelagda plåttaken har visat sig kräva underhåll. Vid underhåll av plåt är det viktigt att underlaget görs rent och att den färg som används är av rätt kvalitet och målas rätt antal skikt. Hos oss får du sakkunnig hjälp med hela processen från idé till färdigt arbete.

Ombyggnad av tak

Många fastigheter har i dag problem med att yttertakskonstruktionen inte motsvarar dagens förväntningar. De kan vara att takfoten slutar jämte fasaden vilket medför att både fönster och fasad får ett tätare underhållsbehov. Det kan även vara att lutningarna är för låga. En takombyggnad kan även avse höjning av nock så att utrymmen för lägenheter, förråd och installationer tillskapas på vinden.

Vad är - Radon

En osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. * Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft. * Radon i bostäder kan komma från marken under och runt om huset, från byggnadsmaterialet i huset och från vatten som används i hushållet. *Radon kan medföra lungcancer i och med att vi andas in det genom våra luftrör och ner i lungorna. Även om det tar minst 15 år för att radonpåverkan ska utveckla lungcancer så kan sjukdomsrisken accelerera genom rökning. Källa: Boverket  

Tvättstuga - Renovera och förnya

Tvättstugan – ett rent rum

För små, slitna, för liten maskinpark, osäkerhet. Så börjar många projekt när fastighetsägare vänder sig till oss.

Vi har renoverat tvättstugor som servar ett fåtal lägenheter i mindre hus till hundratals lägenheter i flera huskroppar.
Gemensamt för alla är att idag bygger vi rum dit boende vill gå.
Rum där man kan lämna sina kläder och rengöringsmedel och komma tillbaka utan att någon knyckt ens tillhörigheter.

Modern maskinpark

Självklart ser vi över maskinparken. Man tvättar mer kläder och oftare idag än för t.ex. 40 eller 50 år sedan. En del fastighetsägare önskar enbart stora moderna torkskåp som sväljer enorma mängder tvätt, andra vill behålla torkrummen. Hur många maskiner, typ av maskiner och kapacitet styrs av antalet användare.

Dagens teknik

Tiden är förbi när boende behöver bege sig till tvättstugan för att undersöka möjliga tvättider och boka dessa med en cylinder på en trätavla. Idag installeras elektroniska bokningstavlor där boende kan boka tider genom internet. Trots teknikens införande är de mycket lätthanterliga för personer som inte är vana vid tekniska funktioner.

Genom det elektroniska bokningssystemet styrs vilka maskiner man har tillgång till, hur långa tvättpassen får vara. Man kan t.ex. tillåtas boka bara en grovtvättmaskin i stor tvättstuga. Finns det flera tvättrum i tvättstugan bokar man det tvättrum man ska ha, sedan är det bara en användare åt gången som kan använda det rum

Teknisk medellivslängd för byggnadskonstruktioner

Teknisk medellivslängd för byggnadskonstruktioner

 

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner 20 år
Gummiduk låglutande/platta konstruktioner 30 år
Takpapp under takpannor av betong, tegel 30 år
(Takpannor av betong/tegel) (30 år)
Korrugerad takplåt med underliggande papp 35 år
Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp 35 år
Asbestcementskivor/eternitskivor 30 år
Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc) 35 år
Hängrännor/stuprör 25 år
Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler) 40 år
Nytt undertak – invändigt 40 år

 

Terrasser / balkonger / altaner / utomhustrappor

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt) 35 år
Plåt 35 år
Betongbalkonger (armering, betong exkl tätskikt) 50 år

 

Fasader

Träpanel (byte) 40 år
Träpanel (målning) 10 år
Tegel Ej byte
Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år

 

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden) 25 år
Byte fönster 40 år
Byte dörrar (inne/ute) 35 år
Målning fönster/dörrar 10 år

 

Dränering/utvändigt fuktsskydd

Dräneringsledning och utvändig vertikal fuktisolering 25 år
(inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.)  
Dagvattenledning utanför byggnaden 50 år

 

Invändigt

Målning/tapetsering etc. 10 år
Parkettgolv/trägolv (byte) 40 år
Parkettgolv/trägolv (slipning) 15 år
Laminatgolv 20 år
Klinkergolv Ej byte
Plastmatta på golv (ej våtrum) 15 år
Köksluckor, bänkskivor, köksinredning 30 år
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök 40 år

 

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv 25 år
Elvärmeslingor i våtutrymme 30 år
Vattenburna slingor i golv 30 år

 

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum 20 år
Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme 30 år
Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet 15 år
Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel  
* utfört före 1995 20 år
* utfört efter 1995 30 år
Våtrumstapeter väggar 15 år

 

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar 50 år
Värmeledningar kall-/varmvattenledningar 50 år
Avloppstank 30 år
Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.) 30 år
Badkar 30 år
Värmeväxlare 20 år

 

Elinstallationer

Kablar, centraler etc. 45 år

 

Elinstallationer

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc. 10 år
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp 10 år

 

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl 20 år
Luftvärmepump 8 år

 

Ventilation

Injustering av ventilationssystem 5 år
Byte av fläktmotor 15 år
Styr- och reglerutrustning 20 år

 

Kvalitetsansvarig

För att sådana åtgärder som kräver bygganmälan ska få påbörjas ska det finnas en eller flera kvalitetsansvariga, som ska utses av byggherren. Systemet med kvalitetsansvarig är till för att samhället ska ha garantier för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att ta sitt ansvar i byggprocessen. Den kvalitetsansvarige ska vara certifierad av godkänt certifieringsorgan.

Byggsamråd

När bygganmälan kommit in ska byggnadsnämnden kallas till byggsamråd. Där går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Vid samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven som är nödvändig. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Uppgiften är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Kontroller vilka kan vara hantverkares dokumenterade egenkontroll eller utlåtanden från sakkunniga inom ventilation, statiska konstruktioner, brand, tillgänglighet för rörelsehindrade m.m. Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kvalitetsansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem som ska ha samordningsansvar. Det är byggherren som ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige måste antingen vara riksbehörigh eller ha godkänts av byggnadsnämnden för det enskilda projektet. Boverket har utfärdat föreskrifter om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. I de fall byggnadsnämnden finner att någon särskild kvalitetsansvarig inte behövs, t.ex. vid enklare arbeten av begränsad omfattning, kan byggherren själv godkännas som kvalitetsansvarig.

Kontrollplan

Efter samrådet ska byggnadsnämnden fatta beslut om kontrollplan. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll samt i vissa fall av fristående sakkunniga.

Bygganmälan

Oavsett om åtgärden kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till kommunens byggnadsnämnd, minst tre veckor före byggstart (9 kap. PBL). Det gäller när arbetet handlar om att:

 • uppföra eller bygga till en byggnad,
 • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning,
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller
 • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygganmälan ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bland annat behovet av byggsamråd. Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. Ibland krävs det en rivningsplan till en bygganmälan. Bygganmälan behövs inte för lovfria åtgärder som rör en eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader förutsatt att det inte gäller inre åtgärder, t.ex. installation av ventilationsanordning. Bygganmälan behövs inte heller:

 • när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk inom område som inte omfattas av detaljplan
 • för åtgärder som rör byggnader eller anläggningar som är till för totalförsvaret och är av hemlig natur eller
 • för vissa åtgärder med byggnader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting
Bygglov

Tillstånd 

Att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder lämnas av kommunens byggnadsnämnd i form av bygglov, rivningslov eller marklov (8 kap. PBL). Loven upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.

Bygglov 

Behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad. För att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (t.ex. upplag, plank och murar) krävs också bygglov. Det erfordras bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende väsentligt.

Rivningslov 

Krävs för att riva byggnader inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller delar av den. Rivningsanmälan krävs för de flesta rivningsarbeten. Marklov behövs för schaktning eller fyllning för att avsevärt ändra markens höjdläge inom område med detaljplan. Det kan även behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering i ett sådant område. Motsvarande krav kan gälla inom område med områdesbestämmelser.

Lov

För tillfällig åtgärd kan ges om åtgärden är tillfällig och permanent lov inte kan ges. Det tillfälliga lovet kan lämnas för högst 10 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år och sedan ytterligare 5 år. När tiden löpt ut ska den tillfälliga åtgärden tas bort eller upphöra.

Förhandsbesked 

Innebär att byggnadsnämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen (lokaliseringsprövning). Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt och bör regelbundet ses över. Här väljer vi att nämna några viktiga saker att tänka på.   

  Identifiera brandriskerna Årligen inträffar omkring 14 000 eldsvådor. Dessutom uppstår ett stort antal små eldsvådor som människor själva lyckas släcka. Den vanligaste brandorsaken är vårdslöshet och slarv. Räddningsväsendet hjälper människor att identifiera risker, förebygga olyckor och handla rätt när olyckan är framme. De ger också råd i försiktig hantering av eld och brandfarliga ämnen och apparater. Räddningsväsendets sakkunskap behövs även för analys av säkerhetsfaktorer vid planering, byggande, underhåll och säker användning av byggnader. Det viktigaste är ändå att varje hushåll förses med en brandvarnare. Den varnar i tid, så att även den som sover hinner rädda sig själv och andra från att inandas giftiga gaser som kan leda till medvetslöshet och död.

Bra länkar

Länkar

Här har vi samlat viktig fakta för dig som vill lära dig mer om bostadsrätt och bostadsrättsförening.
Nedan har du länkar till andra sidor på nätet som vi tycker är viktiga för boendeformen.    

 

Lagar för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar

Energi

Förbund och nämnder

Myndigheter

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.

Rådgivning - Bra att veta

Här lämnar vi råd och tips om vad man bör tänka på vid olika entreprenadarbeten och om hur man skall driva olika projektarbeten.
Läs mer >>

 

Samarbete med de bästa

Vi har ett stort kontaktnät inom olika områden och vi samarbetar med flera trogna och bra special kompetenser inom arkitektur, konstruktion etc. som kompletterar oss i vårt arbete

Fördelar AKTIVI - Vi bistår er hela vägen

Att vända sig till AKTIVI innebär att man vänder sig till konsulter med stor erfarenhet och ett välgrundat nätverk utav fastighetsspecialister. Vi kan våra saker och är verkligen omsorgsfulla i allt vi tar oss för, ni kommer att förstå det när vi träffas.
Läs mer >>