Personuppgiftspolicy

Policy / Avtalsvillkor / GDPR / Cookies

Tryggare hantering av kunduppgifter.
Vi värnar om våra kunder och vänners integritet. Därför vill vi i samband med GDPR-lagens inträdande berätta för dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Policy för behandling av personuppgifter
I enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018) GDPR har följande policy upprättats.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och avtal gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att minimera så kallade integritetskänsliga uppgifter.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller administration, uppföljning och information. Behandling av dina personuppgifter kan också göras efter intresseavvägning där behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse för integritetsskydd. För övrig behandling än ovan kommer ditt samtycke att efterfrågas.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR, och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig och för att fullgöra ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften och ändamål:

Anställda Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera och följa upp den anställde under hans/hennes anställning enligt ingångna avtal och myndighetskrav. Administration kring den anställdes kompetensutveckling personaladministration inklusive hälsa- och rehab, pensionsadministration, lönerevision, on- och offboarding samt statistik (intern och extern såsom SCB). Namn, personnummer, telefonnummer, adress, avdelning, bolag, namn på närmsta chef, bild, inkomst, sjukintyg.
Laglig grund: Anställningsavtal och myndighetskrav
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

 

Rekrytering Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna administrera rekrytering Mottagande av ansökningar
Referenstagningar innan erbjuden tjänst
Eventuella profil/kunskapstester
Namn, telefonnummer, mailadress och av dig frivilligt lämnade uppgifter.
Ev. referenser och resultat av dig frivilligt genomförda tester.
Laglig grund: Samtycke 5 år samt 2 år enligt lag för rätten att kunna överklaga ev. rekrytering
Lagringsperiod: Som längst 5 år totalt för att bygga upp en kandidatbank.
2 år laglig grund för eventuell överklagan

 

Leverantör Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera, registrerade aktörer med olika fackkunskaper, skicka förfrågningar i syfte att ingå avtal.

 

Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Uppdatera, rensa och gallra data. Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan oss.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

 

Kund Behandling som utförs Kategorier av personuppgifter
För att administrera försäljning, ingå avtal och informera om intressanta tjänster. 

 

 

Insamling och sortering av uppgifter. Spara data i och med avtalsförpliktelser. Sprida internt inom koncernen. Uppdatera, rensa och gallra data. Namn, telefonnummer, mailadress, bolag, bild, branschsegment, avtal mellan parterna.
Laglig grund: Avtalslagen, bokföringslagen, intresseavvägning
Lagringsperiod: Lämplig tid efter intresseavvägning för respektive funktion

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med offert, order, uppdrag, informations mail, inköp av adresser från tredje part, anmälan genom våra webbsidor eller eget anmält prenumeration av nyhetsbrev

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och säkert sätt.

Det är enbart arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.Förutom att kunna sköta arbetsrelaterad kommunikation under projektens livstid kan vi även komma att använda dina kontaktuppgifter för att upplysa dig om nyheter, lagförändringar och annat matnyttigt vi bedömer det relevant för dig att veta. Den rättsliga grunden till detta kallas berättigat intresse. Vi kan också komma att använda dem för att tillhandahålla och förbättra får service till dig, med intresseavvägning som rättslig grund.

 

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Alla kunder har rätt att om så önskas att bli informerade om vilka personuppgifter vi har registrerat om dem.

 

Bevarande och gallring
Vi bevarar dina personuppgifter i enlighet med laglig grund alternativt baserat på samtycke även efter det att vår relation har upphört. Vi vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Samtycke
Genom att godkänna våra villkor, genom att ingå ett avtal som kund, leverantör eller anställd, använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, samtycker du till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag
I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att vi skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss enligt nedan. Om du begär att vi slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan fortsätta att erbjuda ett fortsatt samarbete. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen enligt nedan.
Läs mer om dina rättigheter på datainspektionen.se

Användning av cookies 
Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör. I vissa fall använder vi cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

Vad är cookies?
Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan. Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan sedan hämtas därifrån.

Är cookies farliga?
Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

Kan jag säga nej till cookies?
Ja, du kan stänga av användandet av cookies i din webbläsares inställningar. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies.

Ansvar
Vi är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Du kan alltid höra av dig till oss på mail eller ringa oss för att fråga om vilka personuppgifter vi behandlar, som till exempel nuvarande eller tidigare kund, har om dig, samt be om att få dem ändrade eller raderade. Detta gäller även dina kontaktuppgifter i vår nyhetsbrevlista, som du kan avregistrera dig från här SÄTT EN LÄNK 

Telefon 010-10 18 400
Mail: info@aktivi.se