Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt och bör regelbundet ses över. Här väljer vi att nämna några viktiga saker att tänka på.

  

Identifiera brandriskerna

Årligen inträffar omkring 14 000 eldsvådor. Dessutom uppstår ett stort antal små eldsvådor som människor själva lyckas släcka. Den vanligaste brandorsaken är vårdslöshet och slarv.

Räddningsväsendet hjälper människor att identifiera risker, förebygga olyckor och handla rätt när olyckan är framme. De ger också råd i försiktig hantering av eld och brandfarliga ämnen och apparater. Räddningsväsendets sakkunskap behövs även för analys av säkerhetsfaktorer vid planering, byggande, underhåll och säker användning av byggnader.

Det viktigaste är ändå att varje hushåll förses med en brandvarnare. Den varnar i tid, så att även den som sover hinner rädda sig själv och andra från att inandas giftiga gaser som kan leda till medvetslöshet och död.

 

 

 

  

Brandvarnaren är en bra livräddare

De flesta bränder med dödlig utgång inträffar nattetid när människor sover. En stor del därav är lägenhetsbränder. Det farligaste i en begynnande brand är röken som fyller bostaden på ett par tre minuter. Brandvarnaren släpper ifrån sig en hög larmsignal så fort den detekterar rök. Du hinner sätta dig i säkerhet och kan också försöka släcka branden.

Varje hem skall ha en brandvarnare. Det är lagstadgat sedan början av september 2000. Man måste också se till att brandvarnaren är funktionsduglig. Den som bor i huset eller lägenheten skall själv skaffa brandvarnare och se till att den fungerar.

Placera brandvarnaren i taket inne i bostaden. Den bästa platsen är i mitten av taket i ett utrymme dit röken utan hinder kan ta sig. Brandvarnare är försedda med en anvisning som anger rätt plats i olika typer av bostäder. I en stor lägenhet är det bäst att skaffa brandvarnare till de centrala utrymmena, och dessutom till exempel till varje sovrum.

Brandvarnaren fungerar med ett batteri som normalt skall bytas ut med ett års mellanrum. Ta det till vana att byta ut batteriet samma dag varje år, till exempel första advent. På det sättet kommer du bättre ihåg att göra det. Brandvarnaren ger ljudsignaler när batteriet håller på att ta slut. Den dämpade signalen som återkommer med en minuts mellanrum kan inte förväxlas med den hårda larmsignalen. Byt ut batteriet direkt när batterivarnaren piper.

Det är bäst att testa varnaren regelbundet, till exempel varje månad och alltid när man varit borta hemifrån några dagar. I de flesta modeller kan funktionen testas genom att man trycker på en testknapp. När det hörs ett pipande ljud är brandvarnaren funktionsduglig. Är brandvarnaren placerad högt uppe i taket kan du testa den till exempel med hjälp av en käpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandsäker miljö, vad skall man tänka på 

Det är lättare att förebygga en eldsvåda än att släcka den. Därför måste man vara medveten om brandrisker och kunna identifiera riskfaktorer i sin egen omgivning. Var och en kan främja brandsäkerheten i sitt hem genom att välja rätta material.

 

 
 
Kläder fattar lätt eld

Tunna och lösa plagg fattar lätt eld. Tjocka, åtsittande bomullsplagg tänds långsammare. Av bomull tillverkas till och med skyddsoveraller för brandfarliga arbeten, men då prepareras fibern med brandskyddande kemikalier som gör att den blir svårantändlig.

Om dina kläder fattar eld skall du kasta dig på marken och rulla runt tills elden slocknar.

När en annan människas kläder fattar eld gäller det att få omkull personen. Kväv elden genom att rulla personen på marken. Du kan också släcka elden med hjälp av en matta, en filt eller med vatten. Släck först i huvudändan för att skydda ansiktet. Kyl ned glödande kläder med vatten. Ta inte bort fastbrända kläder.

 

 

 

Sotning

Sotning utförs för att rensa bort brännbara beläggningar ur eldstaden och rökkanalerna så att de inte orsakar brandfara.

Eldstäder och rökkanaler skall sotas varje år. Eldstäder och rökkanaler som varit oanvända i tre år skall dessutom sotas innan de åter tas i bruk.

En eldstad är en byggnadsdel eller en anläggning som förbränner fast, flytande eller gasliknande bränsle. Moderna eldstäder är trygga och lättskötta om de används rätt. De största riskerna med användningen är brandfara och koloxidförgiftning. Orsakerna är då vanligen att eldstaden använts på fel sätt.

Sotaren sköter för sin del brandsäkerheten i fastigheter genom att rengöra eldstäder och rökkanaler. Dessutom granskar han att avstånden till brännbart material är tillräckligt, meddelar om brister och fel och ger råd till dem som använder eldstaden.

 

 

 

Koloxid

Koloxid eller kolmonoxid är en färg- och luktfri gas av kol och syre, som bildas vid ofullständig förbränning till exempel i en oljekamin och som också förekommer i bilavgaser. Koloxid är en mycket farlig gas som påverkar människan snabbt och obemärkt och orsakar medvetslöshet redan i små doser. Ett förgiftningstillstånd kan leda till döden. En vanlig skyddsmask skyddar inte mot koloxid. Redan 100 gram ved kan vid förbränning orsaka en dödlig dos koloxid om det inte finns tillräckligt med syre vid förbränningen.

 

 

 

 

Ta dig ut från den brinnande byggnaden, men gå inte genom rök

Det är viktigt att du och din familj har tänkt igenom hur ni skall ta er ut från byggnaden om en eldsvåda inträffar. Gå tillsammans igenom hur man kommer ut genom dörrar, fönster och utgångar. Om man måste slå sönder ett fönster för att komma ut, hur går det till? Kom överens om ett bestämt ställe där ni samlas när ni kommit ut ur det brinnande huset. I synnerhet barn måste läras att de inte får gömma sig under bordet eller i skrubben vid eldsvåda!

Utrymningsvägar skall alltid hållas fria och du får aldrig ha dörren i säkerhetslås medan du själv är inne. Du och din familj måste kunna ta er ut utan nycklar och brandkåren måste vid behov komma in utan hinder.

Om det börjar brinna och det upptäcks genast, kan du försöka släcka branden. Även om branden slocknar, ring nödnumret 112. Det är bra att brandkåren kommer för att kontrollera att elden säkert har slocknat och att ingen risk föreligger att den flammar upp på nytt. Utsätt inte dig själv för fara. Kontrollera också alltid att du snabbt kan ta dig ut om det behövs.

Om branden sprider sig snabbt och inte går att släcka, rädda nödställda som är i fara, varna andra som finns i närheten, lämna rummet och stäng dörren efter dig. Larma därefter brandkåren genom att ringa till numret 112 från en säker plats som inte kan nås av elden.

Kan du inte ta dig ut på vanligt sätt, stäng dörrarna till det rum där det brinner. Gör en nödanmälan till 112 och berätta noga var du befinner dig. Försök använda alternativa utgångar, till exempel ett fönster eller balkongen. Om det är omöjligt att komma ut, gå till ett öppet fönster eller till balkongen. Ropa på hjälp, vifta med ett plagg eller blinka med en ficklampa för att brandkåren skall hitta dig. Kom ihåg att stänga dörren så att rök och lågor inte sprider sig till balkongen.

 

 

 

 

Rökgaser dödar - ta dig ut på alla fyra!

Brandoffer dör oftast av koloxid och giftiga rökgaser - inte av lågor och hetta. Koloxid är en farlig gas som är giftig. Koloxiden är smak-, lukt- och färgfri och väldigt svår att upptäcka.

Om du råkar ut för en brand, ta dig ut från det rökfyllda rummet ålande eller på alla fyra och håll dig nära golvytan. Röken stiger alltid uppåt och därför finns det mer syre under röken och hettan. När elden härjar kan temperaturen på axelhöjd vara 700 grader, men vid knähöjd bara 100 grader. En tjock yllefilt eller pläd ger skydd mot hettan.

 

 

 

 

Öppna inte en dörr som är het!

Om du på väg ut stöter på en stängd dörr, öppna den inte innan du vet om det brinner på andra sidan dörren. Om dörren känns het, brinner det bakom den och då måste du välja en annan väg. Stäng alla dörrar på väg ut. De hindrar elden från att sprida sig. Du och brandkåren får mer tid att agera.

Om dörren inte är varm, öppna den försiktigt. Rör dig nära golvet, eftersom det går att andas under rökskiktet. När du kommit ut ur det brinnande huset, håll dig ute. Riskera inte ditt liv genom att återvända till lågorna och rökgaserna. Ring nödnumret 112!

 

 

 

 

Lägenhetsbränder

Om din lägenhet brinner och du inte kan släcka elden, stäng dörren till det rum där branden börjat. Rädda dem som är i fara, varna andra människor i närheten, se till att komma ut och var noga med att stänga lägenhetens dörr. Använd inte hissen. Ring nödnumret 112 från en trygg plats. Visa vägen för brandkåren när den anländer.

Om det brinner hos en granne, håll dig inne i din bostad. Gå inte ut i trappan om den är full av rök. Flervåningshus är byggda så att elden inte lätt sprider sig mellan lägenheterna. I städer är brandkåren oftast på plats inom några minuter. Brandmännen hjälper dig ut från byggnaden.

Se till att komma ut från den brinnande byggnaden och hjälp också andra att ta sig ut. Stäng dörrar och fönster när du går ut. Varna andra invånare. Ring nödnumret 112.

Trappgångar är räddningsvägar där inga föremål får förvaras (Räddningslagen, 32 §). Ägaren och innehavaren av en byggnad skall se till att utgångarna och vägen till dem är framkomliga och inte blockerade.

 

 

 

 

Släckningsredskap 

För att eld skall uppstå behövs syre, brännbart material och en så hög temperatur att materialet fattar eld. För att eld skall uppstå måste alla tre villkor vara uppfyllda. I annat fall förhindras förbränningen. Släckningen grundar sig på detta faktum.

Med utrustning för förstahandssläckning avses släckredskap som kan användas av en människa ensam och som lämpar sig speciellt för att släcka bränder på ett tidigt stadium. Första släckningsredskap är handbrandsläckare, brandposter och brandfiltar.

I offentliga lokaler skall handbrandsläckare placeras synligt. Släckutrustningen får inte ens tillfälligt blockeras av föremål som hindrar synlighet och snabb tillgänglighet.

Lär dig att använda brandsläckare! Till exempel en handbrandsläckare fungerar endast cirka 5-20 sekunder i taget och därför är det viktigt att strålen riktas rätt.

 

 


 

SNABBFAKTA: Håll branden borta

  • Håll rent från brännbart material runt spisen och rengör spisfläkten med jämna mellanrum. En brand från en bortglömd kastrull kan leta sig upp i en igenfettad spisfläkt och sprida sig vidare i hela huset.
  • Håll trapphuset rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid eventuell utrymning. 
  • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och vindar låsta. 
  • Förvara aldrig brandfarliga vätskor och gasbehållare i källar- eller vindsförråd.
  • Släck stearinljus varje gång du lämnar rummet och var noga med att ljusstakarna är av brandsäkra material och att de står långt i från gardiner och annat brännbart.
  • Ha aldrig dukar, blommor eller levande ljus på TV:n.
  • Se till att glödlampor och spotlights inte kommer åt tyger eller annat brännbart material.
  • Låt inte disk- och tvättmaskiner vara i gång när du sover eller går hemifrån.