Dränering av källare

En dränering av källaren är avgörande för att skydda din villa eller fastighet från fuktproblem. Genom att ha en väl dränerad husgrund minskar du risken för fuktskador och översvämningar i källaren. Dräneringen av källaren skyddar inte bara mot dagvatten från tak och väggar, utan även mot grundvatten.

Fukt i källaren är ett vanligt problem som kan leda till olika typer av skador. Det kan vara att färgen eller putsen lossnar, eller att man får så kallade ”bommar” i putsen. Det kan också resultera i sprickor i väggar och golv på grund av bildade kristaller. Dessutom kan mögelsporer i luften skapa problem och sätta sig på allt interiört, vilket ofta resulterar i en obehaglig doft i utrymmet.

Dränera källaren !

Vi är experter på att dränera källare och grundmurar. Ta kontakt med oss redan idag så vi kan hjälpa er att hitta de bästa lösningarna för ert projekt.

 

Vad är dränering och hur  gör man?

 

 

Dränering källare och husgrund

Dränering källare innebär att man gräver ett dike runt huset. Här anläggs textilduk och dräneringsrör. Dräneringen gör att vatten forslas bort från huset istället för att det tar sig in mot källarväggen eller grunden.

Man kan tänka sig dränering som en buffertzon som ligger mellan trädgården eller marken och husgrunden eller källargrunden och hindrar att man fukt i källaren.

Fuktproblem i källaren syns inte alltid och kan därför vara svåra att upptäcka. Det kan vara allt från källarlukt till tvätt som inte torkar, färg som flagnar och att det läcker in vatten på golvet.

 

Fuktiga källare – Åtgärder

För att skapa en fuktsäker källare med bra klimat krävs ett effektivt fuktskydd.
Det räcker inte att lägga en dräneringsledning runt huset för att få en fuktsäker källare.
Man behöver i regel även isolera grundmuren på utsidan med bra material, här finns flera olika leverantörer att välja på. Det är även bra att förstå är att själva utförandet är viktigt att detta utförs på rätt sätt, och att man inte hoppar över något moment.

 

Så går dränering av källare till

En dränering av källaren är ett ganska omfattande arbete. Det är viktigt att det utförs av ett proffs för att inte riskera fuktskador, mögel eller översvämning i källaren. I värsta fall kan en felaktigt utförd dränering av källaren leda till sättning i husgrunden. För att säkerställa rätt funktion i en dränering väljs med fördel testade och hållfasta material. Vidare krävs noggrannhet för att uppnå rätt lutning och distans mellan fastighet och utlopp.

Så här går en dränering till:

1. Förstudie 

En sakkunnig yrkesperson bör se över fastigheten. Denna specialist kan berätta vad som behöver göras och hur mycket dräneringen kan uppgå till i pris. Det finns åtskilligt att ta med i beräkningarna för ett varaktigt resultat av dräneringen av källaren. Förarbetet avgör till stor del hur stor effekt man skall få av arbetet som därefter påbörjas.

Det kan finnas många enskilda anledningar till att ni har fuktproblem och det är inte alltid lätt att avgöra vad som rätt och fel i just er fastighet. Men vänder man sig till en duktig Dränering & Mark konsult så kan denne kan gå igenom era alternativ till lösningar.

Där finns även en del provtagningar som man kan låta utföra för att komma på rätt spår.

 

2. Informera de boende

Vid dränering av källaren i flerfamiljshus och kommersiella fastigheter är det viktigt att informera i god tid!
Även om utförare gör sitt yttersta för att minimera problem för boende och hyresgäster, innebär dränering en påverkan som kan försvåra leveranser eller åtkomst till delar av tomtområde.

 

3. Utgrävning

Dräneringen av källaren börjar med markarbeten i form av att gräva ett dike runt huset. Det vanliga är att fokusera på en eller två väggar åt gången för att inte riskera att huset blir instabilt under arbetet. Inom dränering krävs flera kompetenser som alla bidrar till helheten. Arbetet är avgörande för fastighetens hållfasthet.

 

4. Ta bort tidigare dränering

Eventuell tidigare dränering tas bort. Sedan gräver man ytterligare några decimeter så att dräneringen når lägre ner än husets sula.

 

5. Lägga duk

På botten av dräneringen läggs en geotextilduk. Denna duk är ett underlag för både grus och dräneringsrör.

 

6. Montera dräneringsrör

Dräneringsrör är ett slags rör som har små hål som släpper in vatten. Det är viktigt att dräneringsrören läggs med viss lutning så att vattnet kan rinna undan. Styva dräneringsrör är ofta att föredra eftersom de tenderar att ge ett stabilt resultat utan variationer i lutningen. Rören ska luta mot samlingsbrunnen som i sin tur bör ligga högre upp än dagvattenledningen.

 

7. Inspektionsbrunnar

För att kunna inspektera dräneringen behövs inspektionsbrunnar. Med hjälp av dessa går det att inspektera dräneringen med kamera i efterhand ifall det uppstår problem. Från en inspektionsbrunn kan man nå 20 meter åt varje håll och komma runt ett hörn. Ett hus som är mycket stort eller som har fler än fyra hörn (till exempel utbyggnader) behöver med andra ord fler inspektionsbrunnar.

 

8. Fuktisolering av källargrunden eller grunden

Källargrunden eller grunden kan isoleras mot fukt.
Val av material beror bland annat på ifall du har för avsikt att värmeisolera grunden samtidigt.
Ett vanligt system som används vid isolering av grundmur är t.ex. isodrän metoden.

 

9. Grus och fyllnad

Slutligen fylls diket igen med grus. Kombinationen av grus, dräneringsrör, textilduk och fuktisolering gör att din husgrund klarar sig från fuktskador och väta.

 


 

Markarbeten

Markarbeten är ofta en viktig del av olika projekt som har med villa, fastighet och tomt att göra. Det finns mycket att vinna på att göra en grundlig budget och kalkyl för arbetet i förväg.

En stor del av de markarbeten som görs har med dränering och grundläggning att göra – men inte alla! Här är några av de vanligaste typerna av markarbeten:

  • Markarbeten i samband med dränering.
  • Gräva källargrund.
  • Gräva husgrund (utan källare).
  • Gräva för krypgrund eller torpargrund.
  • Terrassering av tomt.
  • Plana ut terrängen i tomten.
  • Anläggning av trädgård.
  • Markarbete för att bygga väg, uppfart eller gårdsplan.

Andra typer av markarbeten

Markarbeten kan även innefatta anläggning av plattor och marksten på tomten. Det är allt mer populära alternativ för att ge tomten ett lite lyxigare utseende. Installation av nytt avlopp är ett annat exempel på markarbeten som bör utföras av en expert. På vissa tomter finns berg i marken som kan behöva sprängas bort när det är dags att bygga. Det är ytterligare en form av markarbete.

Läs mer om Fukt i källaren och hur problemen med fukt i källaren uppstår.
Klicka på länken här

 


Begär offert för byggledning, upphandling av dränering och andra markarbeten

Kontakta AKTIVI Byggledning – Vi säkerställer er dränering

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Dränering och Markarbete och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här

Läs mer om Dränering

Fokusområde dränering

Dränering & Mark konsult

Konsult kompetens

Projektledning

Tjänster