Statusbesiktning

Statusbesiktning utav fastighet

Aktivi erbjuder dig en översyn av din fastighet.

Statusbesiktning kan omfatta både utvändig och invändig besiktning eller bara delar därav.

 

Statusbesiktning och Underhållsplanering är att tänka efter före.

Fastighetsunderhåll är åtgärder som erfordras för att vidmakthålla en fastighets funktion och tekniska standard och därigenom bevara fastighetens värde.


Kontinuerliga reparationer så fort något går sönder är ingen bra underhållsprincip. Om skadan leder till driftstopp och följdskador uppstår, medför detta oftast merkostnader.

Om man som fastighetsägare har ett långsiktig mål vid förvaltningen av sin fastighet, är det mer ekonomiskt att underhålla innan skador uppkommer.

Genom att utföra en statusbesiktning för sin fastighet känner man till vilka underhållsåtgärder som man kan förvänta sig, och när i tiden man skall göra underhållsinsatser.

 

Typer utav Statusbesiktning

 •  Statusbesiktning Utvändig
 •  Statusbesiktning Invändig
 •  Statusbesiktning Installationer
 •  Statusbesiktning Lägenhet
 •  Fördjupad Statusbesiktning Våtrum
 •  Fördjupad Statusbesiktning Balkong
 •  Fördjupad Statusbesiktning Källare

 

Besiktningen avser att fastställa den tekniska statusen i nuläget. Besiktningen utförts normalt som en okulärbesiktning där särskilda noteringar görs på underhåll som bedömts vara i behov av åtgärd inom de närmaste åren.

För byggdelen omfattar besiktningen grund, stomme, tak och fasader. För ytskikt inomhus noteras normalt skador som orsakats av eller bedömts påverka stomme och bärande konstruktionen på byggnaderna.

För tekniska installationerna omfattar normalt besiktningen el, hiss, styr, vs, ventilation och kyla. För yttre miljön bedöms gräs-, planterings- och hårdgjorda ytor.

 

 

I den utvändiga Statusbesiktningen så undersöker man bland annat:

 • Tak
 • Takplåt
 • Hängrännor
 • Skorstenar
 • Balkonger
 • Fasader
 • Dörrar
 • Fönster
 • Portar
 • Sockel

 

I den invändiga Statusbesiktningen så undersöker man bland annat:  

 • Vindsutrymmen
 • Källarutrymmen
 • Trapphus
 • Entré dörrar

Statusbesiktning utav installationer så undersöker man bland annat:
 • Avloppsstammar
 • Brunnar
 • Vattenstammar
 • Elcentraler
 • Värmesystem

I Statusbesiktningen utav lägenhet så undersöker man bland annnat:
 • Köket
 • Badrum
 • Installationer såsom blandare, vattenlås, brunnar, ventilation, värme 
 • Rumstemperatur
 • Fönster / Dörrar
 • Fuktskador
 • Balkong

Fördjupad Statusbesiktning utav våtrum så undersöker man bland annat:
 • Yt- och tätskikt på tak
 • Yt- och tätskikt på väggar
 • Yt- och tätskikt på golv
 • Rörgenomföringar
 • Golvbrunnar
 • Ventilation
 • Blandare
 • Installationer som tvättmaskin

Fördjupad Statusbesiktning utav balkong 
 • Kontroll utav den bärande konstruktionen och infästningar
 • Tjärn prover tages i betongplattan för bedömning utav hållfasthet
 • Betongplattan karbonatiseringsprovas
 • Kontroll utav räcken
 • Kontroll utav stag
 • Kontroll utav pelare
 • Kontoll utav frostsprängningar i betongen
 • Kontroll utav rostangrepp och sprickor

Fördjupad Statusbesiktning utav källare och grundmur
 • Avsyning väggar
 • Härledning av fukt
 • Provtagning för kontroll utav fukthalt i källarvägg