ROT – Renovering

Från idé till genomförande

Vi har beställarens fastighetskompetens, konsultens projekterings- och projektstyrningskompetens och entreprenörens genomförandekompetens. Genom att söka och nyttja synergierna mellan våra tre kompetenser skapar vi värdetillväxt i alla skeden, från idé till verklighet.

Genom att vi är med tidigt i processen tar vi fram en behovsanalys som resulterar i ett måldokument, där kundens krav och önskemål preciseras avseende kostnad, tid, kvalitet, miljö, energi, arkitektur och funktion. Sedan styr vi uppdraget mot dessa tydliga redovisade mål.