Fasadrenovering – Fasadunderhåll

En vacker fasad – Sammanfattning

En välhållen fasad är vacker och tilltalar många .

Men det gäller att underhålla den löpande vid behov, ofta så klara den sig bra i många år på egen hand, och kräver egentligen rätt lite underhåll. Men som alltid så skall man vara vaksam när tiden har rullat iväg eller om man upptäcker förändringar  i fasaden.

Teoretisk underhållsintervall

En putsad fasad kan förväntas att hålla under 25-40 år med bra underhåll.
En teglad fasad bör underhållas teoretiskt efter ca. 40 – 60 år – behovet varierar dock stort av olika orsaker

Håll ett öga på förändringar i fasaden

Om en fasad blir blöt vid nederbörd måste den få möjlighet att torka upp, om inte fuktproblem ska uppstå. Fuktproblem är ofta ett problem vid minusgrader. Då kan en så kallad frostsprängning uppstå om det finns för mycket fukt i den putsade fasaden.  
Några orsaker till minskad livslängd av fasaden kan vara ett läckande tak, trasiga häng- och stuprännor eller sönderrostade fönsterbleck. Alla ovan beskrivna brister kommer att förkorta livslängden avsevärt och det är viktigt att åtgärda dessa så fort man upptäcker skadan.

Skulle det vara så illa att en vattenskada upptäcks allt för sent kan det få stora konsekvenser. I vissa fall kommer man att få knacka ner en stor del av fasaden och kostnaden för återställande blir hög.

Har man konstaterat att fasaden behöver renoveras är det av ytterst viktigt att arbetet utförs på ett professionellt sätt; att rätt material används, arbetet utförs jämnt och snabbt plus att för- och efterarbeten utförs korrekt.

 


 

Att välja entreprenör

Det gäller att välja sin entreprenör med omsorg. Eftersom garantiåtagandena från entreprenören sträcker sig över en längre tid är det viktigt att välja en entreprenör med stabil ekonomi och med erkänt bra hantverkare.

Kontakta gärna AKTIVI för ett utlåtande om fasaden. Om fasaden behöver en större reparation kan vi därefter genomföra en upphandling för bästa pris och till bästa kvalitet.

AKTIVI hjälper er med byggprojektledning av fasadrenoveringar
– med en väl utförd upphandling och besiktning kan du vara trygg i att huset eller husens fasader håller hela den förväntade tiden.

Kontakt

15 + 10 =

För er som vill lära er mer om fasader, läs mer här.

Bra att veta om fasader och fasadrenovering

En väl underhållen fasad är en förutsättning för att klara påfrestningar från väder och vind. En väl isolerad fasad bidrar till lägre uppvärmningskostnader. Lika viktigt är det att fasaden kan andas så att fukt och därmed mögel inte får fäste. Det finns många olika metoder för fasadrenovering.

 

Alla fastigheter kommer att behöva en fasadrenovering

Alla fastigheter kommer att behöva en fasadrenovering under husets livslängd. Olika fasadmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om från grunden? Fasaden skall skydda mot väta men samtidigt tillåta huset att andas. En felaktigt utförd fasadrenovering kan på kort tid förorsaka omfattande och kostsamma skador.

Med tanke på att de flesta hus byggts och isolerats under en tid när energin var billig och miljöfrågorna inte så aktuella bör man alltid överväga vilka kompletterande åtgärder som är lämpliga. Tilläggsisolering och fönsterbyte kan vara aktuellt.

För träfasader räcker det oftast med att byta ut skadat material och måla om fasaden. För putsade fasader är frågeställningarna mera komplexa. Är fasaden i gott skick med bara enstaka skador räcker det oftast med att laga i de skadade partierna och pusta om fasaden. Vid större skador kan det dock vara lämpligt att knacka ner all gammalt material och putsa om fasaden. Tegelfasader är svårare att åtgärda när skador börjar uppträda, men å andra sidan har dessa betydligt längre livslängd.

Innan man beslutar sig för vad som skall utföras måste man kontakta byggnadsnämnden och ta reda på vilka villkor som gäller för att få bygglov för de tilltänkta åtgärderna vid fasadrenoveringen. Nämnden har ofta synpunkter på färgsättning och materialval och i en del fall finns det bevarandekrav som omintetgör önskemål om tilläggsisolering.

 

Fasadrenovering kräver förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och fasadrenovering är inget undantag.

Processen utgår från en noggrann inventering av fasadernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. I ett tidigt skede kontaktar vi också byggnadsnämnden för att gemensamt resonera oss fram till materialval och eventuell tilläggsisolering. Tillsammans med fastighetsägaren fattas sedan beslut om renoveringens omfattning och slutligt utseende. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera de boende.

Rekommendation vid fasadrenovering

Vår rekommendation är i de flesta fall att kombinera fasadrenoveringen med tilläggsisolering och byte av fönster som bidrar till minskad energiåtgång och mindre bullerstörning i lägenheterna. Erfarenheten pekar på att man oftast uppnår en god lönsamhet för åtgärderna i kombination med en bättre inomhusmiljö.

Efter avslutat arbete görs en oberoende besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas.

Åtgärdsanalys vid fasadrenovering

Innan renovering måste fasaden besiktigas för att kontrollera om det räcker med ny putsfärg eller om hela eller delar av fasaden behöver putsas om. Att putsa om görs främst om putsen släppt från underlaget (s.k. bomputs).

Färgsättning

Vid fasadrenovering är det vara ett utmärkt tillfälle att se över färgvalet för den nya putsen. Inte sällan har fastigheter fått nya kulörer med åren. Vi hjälper till att fram prover på originalfärgen och exempel på nya färger, helt enligt fastighetsägarens önskemål.

Material och metoder vid fasadrenovering

Det finns många olika sorters material för fasadrenovering liksom många olika metoder för applicering. Oavsett om det handlar om fogfriga system, genomfärgad puts eller vattenavvisande men vattenångsgenomsläppliga system tar vi fram rätt produkter för rätt ändamål.

Tilläggsisolering vid fasadrenovering

Vid en helrenovering av fasader kan det vara ett bra tillfälle att tilläggsisolera fasaden och därmed få bättre inomhusklimat och lägre energikostnader.

Kort fakta om fasader

Det är svårt att ge något generellt svar på frågan om hur ofta du bör göra en fasadrenovering.
Hur ofta fasader behöver renoveras beror på material, åverkan, väder och vind mm.

Ni får se följande information som översiktlig

Tegelfasader

Tegelfasader är oftast det mest tåliga och utan något direkt löpande underhåll. Dock så bör man alltid vara vaksam på fasaden och studera denna så att man upptäcker eventuella skador i tidigt skede.

Teoretisk underhållsintervall är ca. 50 – 60 år – behovet varierar dock stort av olika orsaker

Vanliga problem

  • Bruksfogar urlakas, är spröda, ej fasta,
  • Bruksfogar saknas delvis
  • Sprickor i fasad
  • Sprickor ovan fönster och dörrar
  • Stenar är skadade, d.v.s. har sprickor eller delvis saknar en del

Åtgärd

  • Bruksfogar renoveras – gamla fogar fräses delvis bort och ersätts med nytt bruk
  • Skadade stenar byts ut
  • Viktigt att man finner orsaken till olika skador som uppkomna sprickor etc. 

 

Putsade fasader

Fasaden är husets yttersta skydd mot väder och vind, Därför är det viktigt att du ser över fasaden med jämna mellanrum, så att du undviker en mer omfattande fasadrenovering och snabbt kan laga de skador som kan uppstå med åren. En fasadrenovering bör utföras av en kunnig entreprenör.

Teoretisk underhållsintervall: 30-40 år – behovet varierar dock 

Vanliga problem
Sprickor i putsade fasader eller puts som lossnar kan bero på sättningar eller vara resultatet av att fasaden under många år utsatts för regnets fuktangrepp. Syd- och västfasader är mest utsatta. Mögelpåväxt är inte ovanligt. En annan vanlig orsak att man vill renovera fasaden är åverkan som t ex omfattande klotter eller skador som uppkommit genom åverkan.

Underhåll
Om du har ett hus med en välputsad fasad kan underhållet under, 20-30 år, inskränka sig till att tvätta ren putsen från avgaser och andra feta föroreningar. Om du har otur med den putsade fasaden kan du även behöva laga sprickor och andra småskador då och då.

 

Teknisk medellivslängd för fasader

Träpanel (byte) 40 år
Träpanel (målning) 10 år
Tegel Ej byte
Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning) 30 år
Asbestcementplattor (eternitplattor) 30 år

 

 

 

AKTIVI Logga

Ring eller maila oss

Klicka för att ringa

Telefon: 010-10 18 400
E-post: kontakt@aktivi.se

 

 

Kontakta oss

Vi är byggkonsulter och vi hjälper BRF-Styrelsen och Fastighetsägare med alla frågor kring renoveringsprojekt

Vi svarar gärna på era frågor eller bokar tid för en konsultation
- Det är kostnadsfritt, Naturligtvis

Önskar ni diskutera ett projekt eller att vi lämnar en offert på ett uppdrag - Använd formuläret, så kontaktar vi dig

Vi hjälper er gärna med nästa byggprojekt

Jag samtycker till hantering av personuppgifter enligt företagets GDPR.