Dränering och markarbeten

En dränering görs för att skydda villan eller fastigheten mot fukt och vatten. En väl dränerad husgrund minskar risken för fuktskador och översvämning i källaren. Dräneringen skyddar huset både från dagvatten från tak och väggar samt från grundvatten.

Fuktproblem i källare är ett vanligt problem. Problemen yttrar sig på lite olika vis beroende på vilket stadie som fuktgenomträngningen har kommit. Vanliga problem är att färgen eller putsen släpper, eller att man får så kallad ¨bom¨i putsen. Man kan även få avfällingar i väggar och golv, då är det kristaller som synlig görs. Man får även problem med mögelsporer i luften som även sätter sig på allt interiört i utrymmet och ofta kan man även känna i viss doft i utrymmet.

 

Dränering på gång ?

Ni som har funderingar på en dränera er källare och grundmur.
Tala med oss i ett tidigt skede så hittar vi lösningar för ert projekt

 

Vad är dränering och hur  gör man?

 

 

Dränera källare och husgrund

Dränering innebär att man gräver ett dike runt huset. Här anläggs textilduk och dräneringsrör. Dräneringen gör att vatten forslas bort från huset istället för att det tar sig in mot källarväggen eller grunden.

Man kan tänka sig dränering som en buffertzon som ligger mellan trädgården eller marken och husgrunden eller källargrunden.

 

Så går dränering till

En dränering är ett ganska omfattande arbete. Det är viktigt att det utförs av ett proffs för att inte riskera fuktskador, mögel eller översvämning. I värsta fall kan en felaktigt utförd dränering leda till sättning i husgrunden. För att säkerställa rätt funktion i en dränering väljs med fördel testade och hållfasta material. Vidare krävs noggrannhet för att uppnå rätt lutning och distans mellan fastighet och utlopp.

Så här går en dränering till:

1. Förstudie 

En sakkunnig yrkesperson bör se över fastigheten. Denna specialist kan berätta vad som behöver göras och hur mycket dräneringen kan uppgå till i pris. Det finns åtskilligt att ta med i beräkningarna för ett varaktigt resultat av dräneringen. Förarbetet avgör till stor del hur stor effekt man skall få av arbetet som därefter påbörjas.

Det kan finnas många enskilda anledningar till att ni har fuktproblem och det är inte alltid lätt att avgöra vad som rätt och fel i just er fastighet. Men vänder man sig till en duktig Dränering & Mark konsult så kan denne kan gå igenom era alternativ till lösningar.

Där finns även en del provtagningar som man kan låta utföra för att komma på rätt spår.

 

2. Informera de boende

Vid dränering av lägenhetshus och kommersiella fastigheter är det viktigt att informera i god tid!
Även om utförare gör sitt yttersta för att minimera problem för boende och hyresgäster, innebär dränering en påverkan som kan försvåra leveranser eller åtkomst till delar av tomtområde.

 

3. Utgrävning

Dräneringen börjar med markarbeten i form av att gräva ett dike runt huset. Det vanliga är att fokusera på en eller två väggar åt gången för att inte riskera att huset blir instabilt under arbetet. Inom dränering krävs flera kompetenser som alla bidrar till helheten. Arbetet är avgörande för fastighetens hållfasthet.

 

4. Ta bort tidigare dränering

Eventuell tidigare dränering tas bort. Sedan gräver man ytterligare några decimeter så att dräneringen når lägre ner än husets sula.

 

5. Lägga duk

På botten av dräneringen läggs en geotextilduk. Denna duk är ett underlag för både grus och dräneringsrör.

 

6. Montera dräneringsrör

Dräneringsrör är ett slags rör som har små hål som släpper in vatten. Det är viktigt att dräneringsrören läggs med viss lutning så att vattnet kan rinna undan. Styva dräneringsrör är ofta att föredra eftersom de tenderar att ge ett stabilt resultat utan variationer i lutningen. Rören ska luta mot samlingsbrunnen som i sin tur bör ligga högre upp än dagvattenledningen.

 

7. Inspektionsbrunnar

För att kunna inspektera dräneringen behövs inspektionsbrunnar. Med hjälp av dessa går det att inspektera dräneringen med kamera i efterhand ifall det uppstår problem. Från en inspektionsbrunn kan man nå 20 meter åt varje håll och komma runt ett hörn. Ett hus som är mycket stort eller som har fler än fyra hörn (till exempel utbyggnader) behöver med andra ord fler inspektionsbrunnar.

 

8. Fuktisolering av källargrunden eller grunden

Källargrunden eller grunden kan isoleras mot fukt.
Val av material beror bland annat på ifall du har för avsikt att värmeisolera grunden samtidigt.
Ett vanligt system som används vid isolering av grundmur är t.ex. isodrän metoden.

 

9. Grus och fyllnad

Slutligen fylls diket igen med grus. Kombinationen av grus, dräneringsrör, textilduk och fuktisolering gör att din husgrund klarar sig från fuktskador och väta.

 


 

Markarbeten

Markarbeten är ofta en viktig del av olika projekt som har med villa, fastighet och tomt att göra. Det finns mycket att vinna på att göra en grundlig budget och kalkyl för arbetet i förväg.

En stor del av de markarbeten som görs har med dränering och grundläggning att göra – men inte alla! Här är några av de vanligaste typerna av markarbeten:

  • Markarbeten i samband med dränering.
  • Gräva källargrund.
  • Gräva husgrund (utan källare).
  • Gräva för krypgrund eller torpargrund.
  • Terrassering av tomt.
  • Plana ut terrängen i tomten.
  • Anläggning av trädgård.
  • Markarbete för att bygga väg, uppfart eller gårdsplan.

Andra typer av markarbeten

Markarbeten kan även innefatta anläggning av plattor och marksten på tomten. Det är allt mer populära alternativ för att ge tomten ett lite lyxigare utseende. Installation av nytt avlopp är ett annat exempel på markarbeten som bör utföras av en expert. På vissa tomter finns berg i marken som kan behöva sprängas bort när det är dags att bygga. Det är ytterligare en form av markarbete.

 


Begär offert för byggledning, upphandling av dränering och andra markarbeten

Kontakta AKTIVI Byggledning – Vi säkerställer er dränering

 


Läs mer om hur vi på AKTIVI arbetar med Dränering och Markarbete och vilka tjänster som vi erbjuder – Klicka och följ länken här

Läs mer om Dränering

Fokusområde dränering

Dränering & Mark konsult

Konsult kompetens

Projektledning

Tjänster