Vår Kvalitet & Miljöpolicy

 

För dig som kund innebär det följande:

Du får kvalitet som säkerställs genom planmässig internkontroll. Du kan vara säker på att vi arbetar utifrån att avtalade tider och alla andra åtaganden skall hålla hela vägen in i mål.

Antalet frågeställningar och bekymmer minimeras genom att vi gör rätt redan från början.

Redan vid upphandlingen och planeringen utav ett projekt så startar den viktiga handlings,-kvalitetsplanen - Som i mycket annat arbete så är det i förarbetet som grunden för ett väl genomfört projekt startar.

Vi ställer krav på alla inblandade parter både yrkesmässiga och kvalitetskrav. 

Vi håller täta kontakter med beställaren för att informera om hur arbetet fortskrider.

 

Vårt abosluta mål är att genomföra alla projekt på ett för beställarens mest gynnsamma sätt. Vi skall tillse att:
  • Förarbetet med projektet är noggrant genomgånget
  • Anbudsunderlaget är noga beskrivet
  • Beställaren får rätt garantier
  • Beställaren får rätt materialkvalitet 
  • Beställaren får rätt kvalitet i utförandet
  • Vi ska överbrygga klyftorna mellan entreprenör och beställare
  • Att resultatet utav projektet är vad beställaren förväntar sig

Vårt mål är att leverera något utöver än vad vår beställare har planerat - Vi vill ge alla våra kunder ett mervärde i vår relation

 

Om du undrar över något eller vill ha mer information om vårt system för kvalitetssäkring, så är du självklart välkommen att kontakta oss.

 

AKTIVI kvalitets- och miljöledningssystem

 

Kvalitetspolicy

AKTIVI är en oberoende teknik- och projektledningskonsult inom bygg- och fastighetsbranschen specialiserade på renovering, ombyggnad och tillbyggnad samt utveckling av fastigheter. 

Kvalitet, kundnytta och nytta för kundernas kund, hyresgästen, är en självklar del i det dagliga arbetet och särskilt fokus läggs på att gynna både fastighetsägaren och de boende eller de som har verksamhet i de hus vi arbetar med.

Varje projekt drivs med två parallella processer, där den ena är byggprocessen med teknisk inriktning och den andra är den mänskliga processen för att säkerställa att alla som medverkar och berörs av projekten får rätt information i rätt tid och känner sig delaktiga.

För att säkerställa att tjänster och handlingar är ändamålsenliga och korrekta samt uppfyller myndighetskrav tillämpas ett kvalitetsledningssystem med riktlinjer och checklistor för egenkontroll. 

Det utgör ett viktigt stöd för att säkerställa att utförda tjänster och framtagna handlingar är ändamålsenliga och korrekta och i enlighet med uppdragsgivarnas (kundernas) intentioner och krav. Systemet skall vara under ständig förbättring och ett stöd i utvecklingen av företaget och medarbetarna och bidra till att kompetensen i organisationen hela tiden ligger i framkant inom de områden vi arbetar.

AKTIVI's lösningar skall vara långsiktiga, miljömedvetna och estetiskt- arbetsmiljömässigt väl anpassade samt ge goda nyttjandekvaliteter för varje specifik fastighet.


Miljöpolicy

AKTIVI skall genom eftertanke och ständig förbättring värna om en god och långsiktigt hållbar miljö samt uppfylla branschens och samhällets krav samt våra kunders förväntningar. 
Vi ska verka för minskad miljöpåverkan från den egna verksamheten, en resurssnål, kretsloppsanpassad byggprocess och sunda hus med god boende-/nyttjandemiljö.
Långsiktigt hållbara tekniska lösningar som verkar för minskat resurs- och energibehov i förvaltningen av de byggnader vi arbetar med skall ha hög prioritet.
Våra medarbetares kunskap och engagemang är den väsentligaste tillgången för att vi skall lyckas i vår strävan att medverka till en bättre miljö. Därför skall alla medarbetare vara väl informerade om hur vår verksamhet och egna besluten har effekt på miljön.

Medarbetarna skall ges anpassade kunskaper för att själva kunna värdera beslut som kan ha effekt på miljön. Alla medarbetare skall ta sitt personliga miljöansvar för de handlingar som görs och de beslut som tas och har ledningens stöd att ta beslut som leder till minskad miljöbelastning.