Kvalitetsansvarig

För att sådana åtgärder som kräver bygganmälan ska få påbörjas ska det finnas en eller flera kvalitetsansvariga, som ska utses av byggherren. Systemet med kvalitetsansvarig är till för att samhället ska ha garantier för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att ta sitt ansvar i byggprocessen. Den kvalitetsansvarige ska vara certifierad av godkänt certifieringsorgan.

Byggsamråd

När bygganmälan kommit in ska byggnadsnämnden kallas till byggsamråd. Där går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Vid samrådet ska det diskuteras vilken kontroll av samhällskraven som är nödvändig. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig.

Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetena ska kontrolleras. Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Uppgiften är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Kontroller vilka kan vara hantverkares dokumenterade egenkontroll eller utlåtanden från sakkunniga inom ventilation, statiska konstruktioner, brand, tillgänglighet för rörelsehindrade m.m.

Om det är ett omfattande projekt kan flera olika kvalitetsansvariga utses för skilda delar av byggprojektet. Byggherren bestämmer vem som ska ha samordningsansvar. Det är byggherren som ska underrätta byggnadsnämnden om vem som är kvalitetsansvarig. Den kvalitetsansvarige måste antingen vara riksbehörigh eller ha godkänts av byggnadsnämnden för det enskilda projektet.

Boverket har utfärdat föreskrifter om certifiering av riksbehöriga kvalitetsansvariga. I de fall byggnadsnämnden finner att någon särskild kvalitetsansvarig inte behövs, t.ex. vid enklare arbeten av begränsad omfattning, kan byggherren själv godkännas som kvalitetsansvarig.

Kontrollplan

Efter samrådet ska byggnadsnämnden fatta beslut om kontrollplan. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll samt i vissa fall av fristående sakkunniga.