En lyckad Byggprocess

 

Projektledning

Vi är verksamma i hela byggprocessen från tidiga tekniska och ekonomiska utredningar och underhållsplaner genom genomförandeskedet, fram till förvaltning och garantibesiktningar.

 

 • Förstudie & Behovsanalys

  För ett bra resultat är det väsentligt att varje underhålls- eller ombyggnadsprojekt föregås av en förstudie grundad på en teknisk besiktning, en statusbesiktning av fastigheten. Besiktningen kan gälla enskilda byggnadsdelar eller installationer men kan med fördel omfatta hela fastigheten

 • Förfrågningsunderlag & Projektering

  Korrekt och noggrant specificerat förfrågningsunderlag borgar för ett lyckat projekt. Vi projekterar förfrågningsunderlag i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter.

 • Upphandling

Vi tar in offerter från passande företag och granskar dem för  att säkerställa att allt stämmer.. Resultatet blir anbudsutvärderingen där vi rekomenderar en entreprenör att gå vidare med för utförandet.

 • Entreprenadavtal

I vår roll som projektledare hjälper vi våra beställare att teckna entreprenadkontrakt eller upprätta beställningsskrivelse. Upphandlingarna görs enligt branschpraxis på ett juridiskt riktigt sätt med en tydlig ansvarsbild.

 • Dialogen med de boende

  Vi ser varje renoveringsprojekt som två parallella processer: en byggteknisk och en mänsklig. För den mänskliga processen har vi utvecklat Dialogen, ett system av tjänster som vi erbjuder våra uppdragsgivare. Dialogen innebär kontinuerlig kommunikation med de boende och säkerställer att de får uttömmande information redan tidigt och under hela renoveringen. Det innebär också att vi öppnar informationskanaler så att e boende kan göra sig hörda. Vi lyssnar, agerar och ger dem möjlighet att påverka genom personliga tillval, möjligheter till mer omfattande renovering, osv.

 • Byggledning och kontroll

  Vi har stor erfarenhet av projekt som kräver hänsyn till hyreslagen. Det har gett oss stora kunskaper i hur boende i ett tidigt skede bör informeras och involveras i projekten.

 • Avsyning & Besiktning

  Inom våra uppdrag ansvarar vi normalt för löpande kontroller utav entreprenaden. Detta sker genom kontinuerliga avsyningar under projektets gång och med slutavsyning eller besiktning vid entreprenadens slut.

Med denna struktur så blir det tydligt för alla parter vad som gäller och vad nästa steg är. Givetvis kan den anpassas i omfattning för att passa ert projekt perfekt. Enkel och tydlig dokumentation säkerställer att alla kan sätta sig in projektet, oavsett bakgrund. Då får vi effektiva projekt med minsta möjliga risk för fel.